නිවන් මගසතර ආහාර මරු උගුලට කය බිලිවීම

මරු උගුලට කය බිලිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close