නිවන් මගසතර ආහාර නයට කෑම සහ නය නැතිව කෑම

නයට කෑම සහ නය නැතිව කෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close