නිවන් මගසතර ආහාර භෞතික කය සමතයට පත්කිරීම

භෞතික කය සමතයට පත්කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close