නිවන් මග ආබාධිත වීමට හේතු

ආබාධිත වීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා