නිවන් මග ගති සම්පත්තිය හා ගති විපත්තිය

ගති සම්පත්තිය හා ගති විපත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා