නිවන් මග කාල සම්පත්තිය හා කාල විපත්තිය

කාල සම්පත්තිය හා කාල විපත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා