නිවන් මග උපදි සම්පත්තිය හා උපදි විපත්තිය

උපදි සම්පත්තිය හා උපදි විපත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close