නිවන් මග ගති දූෂ්‍යවීම

ගති දූෂ්‍යවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා