නිවන් මග කාලගුණ වෙනස්වීම

කාලගුණ වෙනස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close