නිවන් මග රජුගේ පුන්‍ය වාසනාව

රජුගේ පුන්‍ය වාසනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා