කාර්ය සූර ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා