ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය මනස හා බලපාන ග්‍රහයෝ

මනස හා බලපාන ග්‍රහයෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා