නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු අභිඥා බල සියල්ල ලෞඛිකයි

අභිඥා බල සියල්ල ලෞඛිකයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close