නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ප්‍රඥාවේන් තෝරා ගනිම

ප්‍රඥාවේන් තෝරා ගනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close