නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු හේතුඵල න්‍යාය අනුව

හේතුඵල න්‍යාය අනුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close