නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු හත් අවුරුදු සාමනේර

හත් අවුරුදු සාමනේර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close