නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු චේතෝපරිය ඥානය

චේතෝපරිය ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close