සද්ධා දනං සීල දනං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා