කර්ම කරන ක්‍රම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close