නිවන් මග මූලික සිද්ධාන්ත වලට ගැලපීම

මූලික සිද්ධාන්ත වලට ගැලපීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා