නිවන් මග මහා ප්‍රතිඵලය ලැබීම

මහා ප්‍රතිඵලය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා