නිවන් මග පාපයන්ගෙන් නිදහස් විම

පාපයන්ගෙන් නිදහස් විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා