නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු බෝධි මූල සත්කාරය

බෝධි මූල සත්කාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close