නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සම්පිංඩන හතරක්

සම්පිංඩන හතරක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close