නිවන් මග පූර්වේ නිවාසානුස්සති ඥාණයෙන්

පූර්වේ නිවාසානුස්සති ඥාණයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා