නිවන් මග සසර ගමන හැදෙන හැටි

සසර ගමන හැදෙන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close