නිවන් මග අත්බවක් ලබන හැටි

අත්බවක් ලබන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා