නිවන් මග ගමනක අවසානය

ගමනක අවසානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා