නිවන් මග ඒඒ ආකාර පැනවීම

ඒඒ ආකාර පැනවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close