නිවන් මග බොහෝ හේතූන්ගේ ප්‍රතිඵල

බොහෝ හේතූන්ගේ ප්‍රතිඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close