නිවන් මග මෙබදු හේතුන්ගේ ප්‍රතිඵල

මෙබදු හේතුන්ගේ ප්‍රතිඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close