භාවනාව අනාත දහම් අතහැරිම

අනාත දහම් අතහැරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා