භාවනාව භාවනාමය බලය

භාවනාමය බලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා