ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් වරදින් මිදුන උත්තමයෙක් ඉදිරියේ කමා කර ගැනීම

වරදින් මිදුන උත්තමයෙක් ඉදිරියේ කමා කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා