ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ශාන්තිය පිලිගන්න

ශාන්තිය පිලිගන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා