ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් කමාව අනුමත කරන්න

කමාව අනුමත කරන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා