ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් බුදුන් වහන්සේ අභියස කමා කර ගැනීම

බුදුන් වහන්සේ අභියස කමා කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා