ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් පින විහිදවා පැතිරවීම

පින විහිදවා පැතිරවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා