අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය අන්තරා භව සහ ගන්දබ්බයා

අන්තරා භව සහ ගන්දබ්බයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close