අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ගන්දබ්බයකුගේ ඔක්කන්තිය

ගන්දබ්බයකුගේ ඔක්කන්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close