අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම

තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා