අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය භව සහ ජාති හදුනා ගැනීම

භව සහ ජාති හදුනා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close