අභිධර්මය චිත්තය 411

චිත්තය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close