අභිධර්මය චිත්තය

චිත්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close