අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ජාතියේ ආරම්භය

ජාතියේ ආරම්භය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close