අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්ම ශක්තියේ පහලවන පරමානු

කර්ම ශක්තියේ පහලවන පරමානු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close