අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය සංජාතකයකු හට කැනීම

සංජාතකයකු හට කැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close