අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ඔක්කන්ති වීම

ඔක්කන්ති වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close