අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ගතියට අනුව උපත

ගතියට අනුව උපත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close