අභිධර්මය චෛතසික

චෛතසික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close