අභිධර්මය චෛතසික 59

චෛතසික යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close