අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්මයක් පලදීමට අවශය ශක්තිය

කර්මයක් පලදීමට අවශය ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close